Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Brandblussercentrum.nl per 1 Oktober 2008.

Artikel 1:

Geldigheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door het Brandblussercentrum te Nijmegen. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van het Brandblussercentrum.nl. Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Hiermee komen alle voorgaande leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 2:

Aanbiedingen, alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge toezeggingen door het Brandblussercentrum.nl zijn niet bindend, tenzij deze door het Brandblussercentrum.nl schriftelijk zijn bevestigd. Prijzen genoemd in de aanbiedingen zijn exclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

De prijzen zijn exclusief een bijdrage in de verzendkosten. Deze bijdrage is € 7,50 excl.BTW voor verzending op rekening of na voorruitbetaling, binnen Nederland. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip geldende prijzen.

Het Brandblussercentrum.nl houdt de prijzen van de site zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de internetsite kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Overeenkomst:

3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt pas bindend voor het Brandblussercentrum.nl door haar schriftelijke bevestiging.

3.2 Elke met het Brandblussercentrum.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van het Brandblussercentrum.nl.

3.3 Opdrachtgever zal toestaan dat het Brandblussercentrum.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie het Brandblussercentrum.nl zich zal wenden tot diverse instanties.

3.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door het Brandblussercentrum.nl bij de aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3.5 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Afspraken:

4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van het Brandblussercentrum.nl binden het Brandblussercentrum.nl niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Leveringstermijnen:

5.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor het Brandblussercentrum.nl geen beletselen de werkzaamheden ter hand te nemen.

5.2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6 Garantie:

6.1 Gedurende 12 maanden na levering verleent het Brandblussercentrum.nl aan de opdrachtgever garantie op materiaal en of fabricagefouten welke bij normaal gebruik zijn ontstaan. Het Brandblussercentrum.nl verleent haar garantie niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten of indien het Brandblussercentrum.nl na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

6.2 Voor alle goederen en materialen die het Brandblussercentrum.nl niet zelf vervaardigt, verleent het Brandblussercentrum.nl nooit meer garantie dan door haar leverancier aan hem wordt gegeven.

6.3 Op de levensduur van batterijen, het bereik van draadloze apparatuur, alsmede op handzenders welke niet vast gemonteerd zijn wordt geen garantie verleend.

6.4 Materialen die onder garantie zijn geretourneerd, worden allereerst getest bij het het Brandblussercentrum.nl alvorens deze naar de fabrikant worden gestuurd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid:

7.1 Het Brandblussercentrum.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van, A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

7.2 Het Brandblussercentrum.nl is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, helpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van het Brandblussercentrum.nl.

7.3 Het Brandblussercentrum.nl zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever vergoeden, afhankelijk van de aard van de schuld.

7.4 Het Brandblussercentrum.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel welke ontstaat door het gebruik van haar producten. De opdrachtgever maakt onder volledige eigen verantwoordelijkheid gebruik van de producten van het Brandblussercentrum.nl.

Artikel 8 Overmacht:

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar het Brandblussercentrum.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van het Brandblussercentrum.nl, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van het Brandblussercentrum.nl, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor het Brandblussercentrum.nl overmacht op, die het Brandblussercentrum.nl ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Het Brandblussercentrum.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud:

9.1 Zolang het Brandblussercentrum.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van het Brandblussercentrum.nl.

9.2 Het Brandblussercentrum.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Retournering van apparatuur:

10.1 Apparatuur kan alleen worden geretourneerd na schriftelijke toestemming van het het Brandblussercentrum.nl onder vermelding van het RMA nr. (Return Material Authorization).

10.2 De verzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden geweigerd.

10.3 Een aanvraag voor het retourneren van apparatuur dient te worden gedaan via emailadres: info@brandblussercentrum.nl met een duidelijke omschrijving van de reden van het verzoek en een omschrijving van het eventuele probleem.

10.4 De kosten die met de verzending gemoeid zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 Toepasselijk recht:

Op alle door het Brandblussercentrum.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 12 Geschillen:

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van het Brandblussercentrum.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.